Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Domovní řád

Pravidla pro užívání a udržování domů s byty, bytů a nebytových prostor

v domech s byty

 

Rada města Písku podle § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává jako projev vůle vlastníka bytů a nebytových prostor v domech s byty tato pravidla pro užívání a udržování domů s byty a bytů, které jsou ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví města Písku. Tento Domovní řád zároveň představuje pokyny města Písku jako pronajímatele bytů a nebytových prostor pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů ve smyslu § 2256 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Úvodní ustanovení

 

Základní práva a povinnosti vlastníka domu, bytu a nájemce bytu (dále jen „uživatel bytu“)
a nájemce prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor (dále jen „uživatel nebytových prostor“) upravuje občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy.

Domovní řád upravuje podrobněji podmínky a způsob užívání domů s byty, bytů, prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor (prostory sloužící k podnikání a ostatní nebytové prostory se dále označují jen „nebytové prostory“) a společných prostor domu. Tento Domovní řád má přispět k tomu, aby byly dům, jednotlivé byty a nebytové prostory
v něm řádně užívány a udržovány, a aby bylo zabráněno jejich poškozování
a znehodnocování.

Domovní řád je závazný pro všechny osoby, které užívají byt, společné prostory a zařízení
v domě, tzn. pro všechny uživatele bytů, uživatele nebytových prostor a pro všechny osoby, jimž uživatelé bytů a nebytových prostor umožní vstup do domu.

Pro účel Domovního řádu je jednotka označena jako byt.

Společnými prostorami se pro účel Domovního řádu rozumí části budovy určené pro společné užívání, a to zejména vchody, schodiště, chodby, výtahy, prostory pro ukládání kol, sušení prádla, další místnosti bez konkrétního označení a chodby mezi sklepy.

 

Čl. 1

Užívání společných prostor domu a zařízení 

 

Společné prostory domu a zařízení, se užívají  jen k účelům, ke kterým jsou určeny (zkolaudovány). Společné prostory domu (zejména vchody, průjezdy, chodby, schodiště, půdy) se udržují volné. Umisťovat jakékoliv předměty nepatřící k vybavení domu (zejména jízdní kola, motocykly, nábytek, obuv) ve společných prostorech domu, pokud tyto nejsou
k tomuto účelu stavebně určeny nebo rozhodnutím vlastníka či příslušného orgánu společenství vlastníků vyhrazeny, není dovoleno. Na půdě není dovoleno zejména uskladňovat předměty, rozdělovat půdu přepážkami, kouřit a užívat otevřeného ohně.

 

 1. Je zakázáno kouřit ve společných prostorech domu, pokud tyto nejsou k tomuto účelu   vyhrazeny.
 2. Klíč od půdy je uložen u osoby určené správcem domu nebo ponechán zavěšen na místě přístupném všem uživatelům bytů a nebytových prostor. 

 

Čl. 2

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 

 1. Úklid ve společných prostorech domu zajišťuje vlastník domu nebo správce. Úhrada za úklid společných prostor domu je zahrnuta do ceny plnění spojených s užíváním bytu nebo nebytových prostor a rozúčtuje se podle zvláštních předpisů[1] jednotlivým uživatelům bytu a nebytových prostor. Úklid prostor, které nejsou společné, zajišťují jednotliví uživatelé bytu a nebytových prostor. Uživatelé bytů a nebytových prostor se mohou dohodnout, že úklid společných prostor domu zajistí svépomocí. Pokud si se souhlasem vlastníka zajišťují uživatelé bytů a nebytových prostor úklid společných prostor domu sami, neplatí úhradu za jejich úklid.
 2. Uživatelé bytů a nebytových prostor a osoby, které s nimi byt a nebytový prostor užívají nebo které je navštěvují, jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve společných prostorech domu.
 3. Čištění společných prostor domu se provádí způsobem zdravotně nezávadným. Schody, chodby a výtahové kabiny je nutno mýt nejméně jednou týdně. Stejně často je třeba zametat a čistit, volné prostory ve sklepě, na půdě a průjezdy, čistit zábradlí
  a domovní dveře. Alespoň jednou za půl roku je třeba čistit schodištní osvětlovací tělesa, schodištní okna a ostatní společné prostory, příslušenství a zařízení.
 4. Odpad se ukládá pouze do nádob k tomu určených tak, aby byla zachována co nejvyšší čistota, a aby nedošlo k poškození majetku třetích osob. Nádoby na odpad musí být umístěny na takovém místě přístupném uživatelům domu, kde nezpůsobují hygienické a estetické závady a odkud je lze vynášet ke sběrným vozům. Uzamyká-li se dům
  v denní dobu, je třeba, aby v den určený pro svoz odpadu byl dům ve stanovenou dobu odemčen a přístupný osobám provádějícím vynášku a svoz odpadu.
 5. Domovní světlíky musí být udržovány v čistotě. Není dovoleno je přepažovat, ukládat
  v nich palivo, nebo jiné předměty a odhazovat do nich odpad.
 6. Větrání bytů, nebytových prostor do vnitřních prostor domu je zakázáno, pokud
  k tomu tyto prostory nejsou určeny.
 7. Sníh z teras a balkónů ve výhradním užívání uživatele bytu a nebytových prostor jsou povinni odklízet tito uživatelé.

Čl. 3

Ostatní zařízení v domě

 

 1. Ke komínovým dvířkům, k hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorech domu, musí být vždy zajištěn volný přístup.
 2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu z důvodu havárie apod., musí zajistit, aby jejich opětné otevření bylo všem uživatelům bytů a nebytových prostor včas oznámeno.

Čl. 4

Klíče a jejich užívání

 

 1. Každý uživatel bytu a nebytových prostor má právo na dodání dvou  klíčů od hlavních vstupních dveří do domu (domovní klíč), dvou klíčů od bytu,  jednoho  klíče od zadních vstupních dveří do domu (domovní klíč), jednoho  klíče od kočárkárny, kolárny a společných předsklepních prostor a od výtahu, pokud se tyto v domě vyskytují.
 2. Každý, kdo má domovní klíč, je povinen zabezpečit zamezení přístupu cizích osob do domu,  zejména v době nočního klidu.
 3. Uživatel bytu a nebytových prostor je povinen po skončení práva na jejich užívání odevzdat správci domu všechny klíče, které má k zámkům v domě bez náhrady, a to nejpozději při předání vyklizeného bytu nebo nebytového prostoru.

 

Čl. 5

Praní a sušení prádla

 

 1. Uživatel bytu a nebytových prostor používá prádelnu podle pořadí stanoveného vzájemnou dohodou všech uživatelů bytů a nebytových prostor. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, stanoví pořadí správce domu, přitom přihlíží k počtu členů jednotlivých domácností. Určené pořadí se v domě zveřejní a uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni se jím řídit.
 2. Se zařízením prádelny je nutno zacházet s co největší šetrností a dodržovat pokyny
  k provozování zařízení. Při praní je nutno větrat, aby zařízení prádelny, strop a stěny nebyly zbytečně poškozovány párou. Větrání do vnitřních prostor domu je nepřípustné. Není dovoleno v kádi na prádlo mýt nečisté předměty.
 3. Po použití prádelny je uživatel bytu a nebytových prostor povinen ji řádně uklidit
  a odevzdat bezodkladně osobě určené správcem domu. Tato osoba zkontroluje stav zařízení, popřípadě stav elektroměru, vodoměru apod.
 4. Poplatek za užívání domovních prádelen vybavených mechanickým zařízením se řídí příslušným zákonem[2], kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Správce domu je povinen provádět vyúčtování a rozúčtování nákladů za používání tohoto zařízení podle evidence za tímto účelem v domě vedené.
 5. V bytech a v nebytových prostorech lze prát v pračkách pro domácnost jen tehdy, nedojde-li tím ke zhoršení stavu užívaného bytu nebo nebytového prostoru ani
  k závadám v odběru teplé vody, a dále za předpokladu, že nepůsobí nadměrný hluk.
 6. V prádelně, v bytech a nebytových prostorech je dovoleno používat strojního zařízení (praček, ždímaček apod.) pouze v době od 6.00 hod. do 22.00 hod., tj, mimo dobu nočního klidu
 7. Prádlo se suší v určených sušárnách. Tam, kde nejsou zřízeny, může se sušit i na půdě. Prádlo lze sušit i mimo dům v místech k tomu určených. V době mrazů nesmí být půdní okénka a okna v sušárnách otevřena. Uživatelé prádelen a sušáren jsou povinni zajistit krátkodobé a intenzivní větrání těchto místností.
 8. Pro používání sušáren nebo jiných prostor určených k sušení prádla platí obdobná ustanovení Domovního řádu jako pro používání prádelen.

 

Čl. 6

Sklepy a ukládání paliva

 

 1. Sklepní prostory jsou určeny k ukládání movitých věcí (např. paliva, zásob). Jsou-li ve sklepě ukládány potraviny, musí uživatel bytu a nebytových prostor učinit opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem šíření nákazy (v důsledku plísně, hniloby apod.), zápachu nebo rozšiřování hmyzu a hlodavců.
 2. V době mrazů musí být sklepní okénka uzavřena.
 3. Uživatel bytu a nebytových prostor, pro něhož bylo dovezeno palivo, je povinen postarat se ihned o jeho úklid a očištění společných prostor domu, a po zametení je opláchnout vodou.
 4. Ukládání předmětů ve společných prostorách sklepů je zakázáno.

 

Čl. 7

Vyvěšování, vykládání, klepání a čištění věcí

 

 1. V oknech do ulic a na náměstí se nesmí vyvěšovat a vykládat žádné předměty. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat,
  a to ani v ostatních oknech a balkónech. Sušit prádlo na balkónech, lodžiích a terasách (dále jen „balkóny) vedoucích do ulic a na náměstí je přípustné pouze do výšky krytého (částečně zakrytého) zábradlí. Je zakázáno instalovat rámové konstrukce na věšení prádla na okna a balkóny vedoucí do ulic a na náměstí. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala, a aby vyvěšené prádlo nestínilo okna jiných bytů nebo nebytových prostor. 
 2. Květiny v oknech, na balkónech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 3. Vyklepávat a vytřepávat jakékoli předměty (např. koberce, rohožky, matrace, šaty, obuv apod.) je možno pouze na místech k tomu určených, a to tak, aby nedocházelo
  k poškozování majetku uživatelů bytů a nebytových prostor a ostatních třetích osob.

 

Čl. 8

Klid v domě

 

 1. Uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni chovat se tak, aby oni sami nebo osoby, které s nimi bydlí nebo se u nich zdržují, neobtěžovali ostatní uživatele domu
  a ostatní třetí osoby nadměrným hlukem.
 2. Vlastník domu a uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni zabezpečit, aby se při provozu zařízení zamezilo vzniku a šíření hluku, jehož se lze vyvarovat. To platí
  i pro jinou činnost, při níž může vznikat hluk.
 3. Hlučnost projevu osob se musí omezit na míru přiměřenou místu pobytu a jeho podmínkám. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je každý povinen dodržovat noční klid.   
 4. Uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni odrušit elektrické spotřebiče, působí-li poruchy příjmu rozhlasových nebo televizních přijímačů ostatním uživatelům

 

Čl. 9

Domácí zvířata

 

 1. Uživatel bytu a nebytových prostor má právo v souladu s právními předpisy chovat v bytě nebo nebytovém prostoru zvíře, nepůsobí-li chov ostatním uživatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných prostor domu a nákladů na plnění spojená s užíváním bytu, uhradí uživatel bytu a nebytových prostor toto zvýšení nákladů.  
 2. Zvířata se nesmí chovat ve společných prostorech domu nebo balkónech, dvorech, zahradách, které k tomu nejsou určeny.

 

Čl. 10

Garážování motorových vozidel

 

 1. Parkování a garážování motorových vozidel na dvorech a zahradách obytných domů je zakázáno. Výjimku může povolit vlastník pozemku v místech, kde jsou pro to vhodné, zejména bezpečnostní podmínky a nebude tím rušeno užívací právo ostatních uživatelů bytů a nebytových prostor.
 2. Osoba, která parkuje či garážuje motorové vozidlo na dvorech a zahradách obytných domů je povinna dodržovat příslušná ustanovení Domovního řádu
  Dále je povinna udržovat garáž a její bezprostřední okolí v takovém stavu, aby nebyl narušován vzhled okolí.
 3. Osoba, která parkuje či garážuje motorové vozidlo, je povinna zajistit takový stav vozidla, aby nedošlo k požáru či znečištění okolí.
 4. V garáži je dovoleno provádět jen drobné úpravy vlastního vozidla.
 5. V garáži je dovoleno uvádět v chod motor vozidla jen v nezbytně nutné míře. Po nastartování musí vozidlo neprodleně opustit prostory garáže. Nepřipouští se delší chod motoru naprázdno ani v garáži ani ve společných prostorech domu.
 6. Uživatel garáže nebo osoba, která parkuje či garážuje motorové vozidlo je povinna dbát na to, aby při provozu vozidla nezatěžovala ostatní uživatele bytů a nebytových prostor zejména nadměrným hlukem, výfukovými plyny a nečistotou.
 7. V garáži je zakázáno manipulovat se zdroji ohně, ať již s chráněným nebo nechráněným plamenem, se žhavícími nebo žhnoucími předměty jakéhokoli druhu
  a povahy. V garáži je zakázáno kouření.

 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nedodržování ustanovení tohoto Domovního řádu ze strany uživatelů bytů
  a nebytových prostor ve vlastnictví města Písku je porušením povinností nájemce z nájmu ve smyslu občanského zákoníku a mohou být důvodem pro výpověď z nájmu.
 2. Pokud je město členem společenství vlastníků příslušného domu, jsou jeho zástupci ve společenství vlastníků povinni prosazovat, aby toto společenství ve svých pravidlech správy domu akceptovalo podmínky obsažené v tomto Domovním řádu.

 

Domovní řád vydala Rada města Písku dne 19.3. 2015 a nabývá účinnosti dne 1.4. 2015.

Zároveň se ruší Domovní řád ze dne  11.5. 2006.

 

[1]  zákon č. 67/2013 Sb.

[2] zákon č. 67/2013 Sb.


 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.