Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Domovní a bytová správa města Písku vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, vše ve znění pozdějších předpisů      

 

výběrové řízení

na místo vedoucí/ho ubytovny Sedláčkova čp. 2286, Písek

 

Druh práce: zajišťování činností a správy na ubytovně

Místo výkonu práce: ubytovna Sedláčkova čp. 2286, Písek,

                                   

Doba výkonu práce: doba neurčitá  - s nástupem od 01.03.2021

Platové podmínky: platová třída 8 dle nařízení vlády č. 314/2017 Sb., – příloha č. 1

(18 300 – 26 830) Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)

 

Předpoklady:

-           způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let

 

Požadavky:

-           středoškolské vzdělání s maturitou

-           znalost práce s PC

-           řidičský průkaz – minimálně skupina B

-           praxe v ubytovacích službách výhodou

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:

Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek nebo odevzdejte na podatelně DBS města Písku nejpozději do 20.1.2021.

Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně DBS města Písku.

 

Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – ubytovna“.

 

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:

-           jméno, příjmení, titul

-           datum a místo narození

-           státní příslušnost

-           místo trvalého pobytu

-           číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)

-           datum a podpis

V přihlášce laskavě uveďte kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail.

 

Povinné přílohy přihlášky:

-           životopis – nejlépe strukturovaný

-           výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

-           ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-           čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC

           

Výběrové řízení – pohovor s vybranými uchazeči - uchazečkami proběhne dne 28.01.2021.       

 

DBS města Písku si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

           

V Písku  17.12.2020

 

 

 

Ing. Zdeňka Šartnerová v.r.

ředitelka


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.